Giải trình chênh lệch lợi nhuận Qúy 3 năm 2020
File Download
THD_Giai_trinh_chenh_lech_loi_nhuan_Q_3_signed.pdf Download