Giải trình chênh lệch lợi nhuận + BCTC bán niên 2020
File Download
PKF_BCTC_bán_niên_đã_soát_xét_2020.pdf Download