Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2
File Download
7__Dự_thảo_Nghị_quyết_của_ĐHĐCĐ_bất_thường_lần_2.pdf Download