Dự thảo biên bản họp ĐHCĐ bất thường lần 2
File Download
6__Dự_Thảo_Biên_bản_họp_ĐHĐCĐ1.pdf Download