Đơn đề cử TV HĐQT ĐHCĐ bất thường lần 2
File Download
n_đề_cử_thành_viên_HĐQT.pdf Download