CV Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2022
File Download
2022_08_01__CBTT_-_Cong_van_giai_trinh_(final,_signed).pdf Download