CV Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022
File Download
2022_08_26__CBTT_-_Cong_van_giai_trinh_BCTC_bán_niên_đã_được_soát_xét_(final,_signed).pdf Download