Công ty Cổ phần Thaiholdings đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đổi lần thứ 2
File Download
CBTT_GCNĐK_đổi_lần_2.pdf Download