Công bố thông tin về BB họp và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020
File Download
BBH_va_NQ_ĐHĐCĐ_thuong_nien_THD_2020_(dang_website)1.pdf Download