CBTT vv Ông Nguyễn Đức Thụy cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu THD
File Download
N_Đ_Thụy_CĐL_NCNQM_cổ_phiếu_THD.pdf Download