CBTT vv Ông Nguyễn Chí Kiên CT HĐQT chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu THD
File Download
N_Chí_Kiên_CTHĐQT_cổ_phiếu_THD.pdf Download