CBTT vv Đính chính thông tin trên NQ HĐQT ngày 23/11/2020