CBTT vv chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Thaiholdings Hà Nam
File Download
CBTT_vv_CN_1_phần_góp_vốn_Thaiholdings_Hà_Nam.pdf Download