CBTT về Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
File Download
File_CBTT_Đơn_xin_từ_nhiệm_Nguyễn_Chí_Kiên_TV_HĐQT_signed.pdf Download