CBTT nhận được đề nghị chào mua công khai của Ông Nguyễn Đức Thụy
File Download
File_CBTT_Chào_mua_công_khai_signed.pdf Download