Các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
File Download
File_2_CBTT_các_Báo_cáo,_Tờ_trình_signed_compressed.pdf Download