Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2
File Download
BB_và_NQ_ĐHĐCĐ_bất_thường_lần_2.pdf Download