BCTC kiểm toán năm 2019 + Giải trình
File Download
Giải_trình_chênh_lệch_lợi_nhuận_+_BCTC_năm_2019.pdf Download