BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2021
File Download
BCTC_hop_nhat_THD_Q2_2021_signed.pdf Download