Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được soát xét năm 2022
File Download
CBTT_-_Bao_cao_tai_chinh_ban_nien_rieng_THD_(final,_signed).pdf Download