Báo cáo Tài chính Hợp nhất sau kiểm toán
File Download
BCTC_THD_2020_(hop_nhat)_-_Da_kiem_toan_ATC.pdf Download