Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022
File Download
2022_08_01__CBTT_-_Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_(final,_signed).pdf Download