Báo cáo Tài chính Hợp nhất Qúy 3 năm 2020
File Download
THD_BCTC_hop_nhat_Q3_2020_signed.pdf Download