Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2022
File Download
2022_08_26__CBTT_-_Bao_cao_tai_chinh_ban_nien_hop_nhat_THD_(final,_signed).pdf Download