Báo cáo kết quả nhận chuyển nhượng quyền mua của ông Nguyễn Đức Thụy
File Download
Mr__Thụy.pdf Download