Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua của bà Nguyễn Thị Vụ- Trưởng ban kiểm soát
File Download
Ms__Vụ.pdf Download