Tin tức

Khách sạn Kim Liên của ‘bầu’ Thụy huy động 14.000 tỷ triển khai dự án phức hợp

04/03/2020

Sau Đại hội cổ đông bất thường diễn ra cuối tháng 1/2020, ngày 4/3/2020, Thành viên HĐQT Công ty Du lịch Kim Liên đã nhóm họp thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty, đồng thời thông qua kế hoạch huy động 14.000 tỷ đồng triển khai dự án Khu phức hợp trên khu đất khách sạn Kim Liên.

Thông tin từ HĐQT cho biết, lợi nhuận năm 2019 của Công ty Du lịch Kim Liên đạt cao hơn so với kế hoạch 2019 và so với thực hiện của năm 2018. Kết thúc năm 2019, Công ty đã hết lỗ lũy kế lần đâu tiên kể từ năm 2016, kết quả kinh doanh trên đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông và mong muốn của HĐQT. 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Kim Liên đề nghị các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/KL của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 19/1/2020 của Công ty.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Chí Kiên đã uỷ quyền cho ông Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1978, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc, kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT thay mặt mình biểu quyết các vấn đề tại các cuộc họp HĐQT của công ty kể từ ngày 4/3/2020.

Sau khi xem xét, thành viên HĐQT Công ty Du lịch Kim Liên thống nhất cao thông qua các nội dung: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty; Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư triển khai dự án phức hợp trên khu đất khách sạn Kim Liên.

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc mời, tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư, liên danh, liên doanh, liên kết và các hình thức hợp tác đầu tư khác để thực hiện dự án. với đối tác nhằm huy động nguồn vốn để triển khai Dự án.

Sau khi Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn hình thức đầu tư để thực hiện Dự án; Thông qua các nội dung các điều khoản của Hợp đồng Hợp tác đầu tư (Hợp đồng BCC) với đối tác tham gia thực hiện Dự án, thông qua phương án nhân sự và cơ cấu tổ chức của Ban Điều phối BCC (nếu có) và/hoặc Ban quản lý Dự án, HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư (Hợp đồng BCC) với đối tác tham gia thực hiện Dự án.

Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai tìm kiếm và lựa chọn các nhà thầu để triển khai thực hiện Dự án.

Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện Dự án phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ngày 19/01/2020 và quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Báo Tiền Phong