Tin tức

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10

29/10/2020

Tổng hợp các vị trí tuyển dụng tháng 10/2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Danh sách vị trí dành cho các ứng viên:

1.Chuyên viên pháp chế .

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-phap-che.html 

2. Kế toán tổng hợp.

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/ke-toan-tong-hop-ung-vien-lam-duoc-bctc-hop-nhat.html

3. Kế Toán Theo Dõi Thanh Toán Mua Hàng.

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/ke-toan-theo-doi-thanh-toan-mua-hang.html

4. Chuyên viên Kiểm soát nội bộ.

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-kiem-soat-noi-bo.html